J陑yk polski Historia WOS Sztuka (plastyka i muzyka) J陑yki obce Religia i etyka
Matematyka Fizyka i astronomia Chemia Biologia Przyroda Geografia Technika Informatyka
Przedmioty zawodowe WF ie縦i edukacyjne Wychowanie przedszkolne Nauczanie zintegrowane Wi阠ej
Start arrow Historia
Historia Drukuj Email
Wpisa艂: Maria Tomkowiak   
21.01.2007.

HISTORIA SZKO艁Y

Szko艂a Podstawowa nr 2 jest uwa偶ana za spadkobierczyni臋 za艂o偶onej ponad 550 lat temu, w 1445 r. szko艂y parafialnej, któr膮 ufundowa艂 Dobrogost 艢widwa Szamotulski, kasztelan pozna艅ski. Ówczesna szko艂a znajdowa艂a si臋 w pobli偶u kolegiaty, naprzeciwko obecnego budynku szkolnego.
Wysz艂o z niej wielu uczonych, m.in. Wac艂aw z Szamotu艂 - nadworny kompozytor króla Zygmunta Augusta, Wojciech Krypa - nadworny lekarz króla Aleksandra, Jan Paterek - autor kaza艅 o Matce Bo偶ej, Grzegorz Snopek - rektor Akademii Krakowskiej, Jan Jonston - lekarz, przyrodnik i filozof, Edmund Callier - naczelnik si艂 zbrojnych w powstaniu styczniowym. W 1634 r. w Szamotu艂ach wybuch艂 po偶ar, w wyniku którego sp艂on臋艂o prawie ca艂e miasto, tym równie偶 szko艂a. W czasie odbudowy przesuni臋to mury miejskie, zlikwidowano osad臋 Rybaki, która mie艣ci艂a si臋, gdzie obecnie jest park im. Sobieskiego. Nie ma 偶adnej wzmianki o istnieniu szko艂y w tym okresie. Zachowa艂y si臋 natomiast uwagi powizytacyjne o szkole, które pochodz膮 z lat 1783, 1789, 1790. Mowa w nich, 偶e szko艂a jest w pe艂ni zorganizowana i funkcjonuje nale偶ycie. Z dokumentów datowanych na 1808 r. wynika, 偶e przy ul. Sukienniczej w domu p. Janowicza mie艣ci艂a si臋 elementarna szko艂a ludowa. Funkcjonowa艂a ona na zasadach okre艣lonych przez Komisj臋 Edukacji Narodowej i liczy艂a 128 uczniów. W latach zaboru szko艂a by艂a podporz膮dkowana w艂adzom pruskim, które zabrania艂y pos艂ugiwa膰 si臋 j臋zykiem polskim. W roku 1906 wybuch艂 w Szamotu艂ach strajk dzieci szkolnych. W roku 1918 Maria Konopnicka - autorka "Roty"- pie艣ni narodowej Polaków, a tak偶e przepi臋knych utworów dla dzieci, zosta艂a patronk膮 szko艂y.

 

W roku 1974 wr臋czono sztandar, a w 1980 ufundowano popiersie Marii Konopnickiej. Na 艣cianie frontowej budynku jest wkomponowana mozaika z wizerunkiem poetki oraz s艂owa "Roty": "Nie rzucim ziemi sk膮d nasz ród." Rok wcze艣niej, w 1979 r. otwarto w szkole Izb臋 Pami臋ci Narodowej. Zebrane eksponaty obejmuj膮 dokumenty i pami膮tki z czasów: Powstania Wielkopolskiego, lat II wojny 艣w. i pierwszych lat powojennych. Opiekunem Izby Pami臋ci Narodowej by艂a Maria Trafas, a obecnie jest Hanna Durak. Od roku 1981 do 1992 w budynku naszej szko艂y mie艣ci艂 si臋 Oddzia艂 Szko艂y Specjalnej - SP5. W latach 1994 - 2001 samorz膮d uczniowski pod opiek膮 Marii Trafas wydawa艂 gazet臋 szkoln膮 Echo Szko艂y.

 

Bogata, wieloletnia historia szamotulskiej Dwójki udokumentowana jest w starych kronikach pieczo艂owicie prowadzonych przez kolejnych dyrektorów i nauczycieli a tak偶e w fotografiach dostarczonych przez by艂ych wychowanków. Niektóre z nich mo偶na zobaczy膰 na portalu Nasza Klasa w galerii Szko艂y Podstawowej nr 2 w Szamotu艂ach. Zobacz.

 

Z kart najnowszej historii Szko艂y Podstawowej nr 2 w Szamotu艂ach:

W roku 1999 zacz膮艂 dzia艂a膰 pod kierunkiem Marii Tomkowiak zespó艂 teatralny KOSZA艁KI - OPA艁KI. Zespó艂 szybko zdoby艂 uznanie odnosz膮c szereg sukcesów w konkursach i przegl膮dach teatralnych na szczeblu powiatowym i wojewódzkim.
W latach 2001-2003 wydawana by艂a gazeta szkolna Wie艣ci z Dwójki, redagowana przez uczniów klasy teatralno - dziennikarskiej prowadzonej przez Mari臋 Tomkowiak. W latach 2005-2008 opiekunem zespo艂u redakcyjnego gazety szkolnej by艂a Jolanta Juraszyk.

W roku szkolnym 2004-2005 szko艂a realizowa艂a program Lego, Cogito, Ago i uzyska艂a certyfikaty potwierdzaj膮ce zdobycie tych sprawno艣ci.

We wrze艣niu 2005 roku przyznano naszej placówce presti偶owy tytu艂: SZKO艁A Z KLAS膭.

W listopadzie 2005 roku przyst膮pili艣my do ogólnopolskiego konkursu na najlepsz膮 szkoln膮 inicjatyw臋 w dziedzinie edukacji globalnej. Programowi EDUKACJA GLOBALNA PRZEZ SZTUK臉, który powsta艂 w wyniku wspó艂pracy nauczycieli SP2 i SP3: Marii Tomkowiak, Haliny S艂ugockiej, Krystyny Konopackiej - Izydor i Miros艂awa Tomkowiaka oraz pracownika Muzeum - Zamek Górków w Szamotu艂ach: Ma艂gorzaty Rynarzewskiej, przyznano I nagrod臋 w wysoko艣ci 3000z艂.

Rok szkolny 2005/06 by艂 okresem wzmo偶onej pracy 9 nauczycieli naszej szko艂y uczestnicz膮cych w programie: Nauczyciele z klas膮. Ten zaszczytny tytu艂 uzyskali: El偶bieta D膮browska, Katarzyna Dobrych艂op, Jolanta Juraszyk, Robert Kalisz, Adrianna Kiona, Krystyna Konopacka - Izydor, Ryszard Pajkert, Halina S艂ugocka oraz Maria Tomkowiak.

Do kolejnych zmaga艅 przyst膮pili uczniowie klas IV - VI. Tytu艂: Uczniowie z klas膮 w I edycji w roku 2006/07 zdoby艂o 38 uczniów, a w roku 2007/08 w ramach II edycji - a偶 86 uczniów. 

Inicjatorem i koordynatorem zrealizowanych przez szko艂臋 ogólnopolskich programów edukacyjnych organizowanych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Gazet臋 Wyborcz膮 by艂a Maria Tomkowiak.

Kolejnymi osi膮gni臋ciami szko艂y by艂o uzyskanie w roku 2008/09 certyfikatu Szko艂a bez Przemocy, a w roku 2010/11 placówce przyznano tytu艂 Szko艂a Odkrywców Talentów.

Rok 2011/12 jest Rokiem Szko艂y z Pasj膮. W tym programie zainspirowanym przez minister Katarzyn臋 Hall nasza szko艂a równie偶 bra艂a aktywny udzia艂.

 

 

Wymienione osi膮gni臋cia, nale偶膮ce do najnowszej historii szko艂y: certyfikaty, tytu艂y i nagrody, zosta艂y zdobyte przy wielkim wsparciu i zaanga偶owaniu dyrektora Ryszarda Pajkerta. Podejmowane dzia艂ania s艂u偶膮 rozwojowi placówki, wzbogacaniu kompetencji kadry, zmierzaj膮 ku rozwijaniu oferty edukacyjnej dla uczniów, przyczyniaj膮 si臋 do bogacenia ich wiedzy i umiej臋tno艣ci, odkrywania i rozwijania zainteresowa艅 oraz uzdolnie艅 dzieci, sprzyjaj膮 promowaniu szko艂y w 艣rodowisku, rozwijaniu wspó艂pracy z lokalnymi organizacjami i instytucjami.

 

 W dniu 1 wrze艣nia 2013 roku nast膮pi艂a zmiana na stanowisku dyrektora szko艂y. Funkcj臋 obj臋艂a pani dyrektor Ma艂gorzata Jagie艂艂owicz.

 

 
Zmieniony ( 10.10.2013. )
 
« poprzedni artyku艂   nast臋pny artyku艂 »