Jzyk polski Historia WOS Sztuka (plastyka i muzyka) Jzyki obce Religia i etyka
Matematyka Fizyka i astronomia Chemia Biologia Przyroda Geografia Technika Informatyka
Przedmioty zawodowe WF cieki edukacyjne Wychowanie przedszkolne Nauczanie zintegrowane Wicej
Start arrow Programy
Programy autorskie Drukuj Email
Wpisał: Maria Tomkowiak   
30.04.2007.
Programy opracowane przez nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2 w Szamotułach:

 

1. Maria Tomkowiak: AKTYWNOŚĆ TWÓRCZA UCZNIÓW - program klasy teatralnej

 

2. Maria Tomkowiak: WYCHOWANIE PRZEZ DRAMĘ. Program pracy wychowawczej

 

3. Małgorzata Rynarzewska, Mirosław Tomkowiak, Halina Sługocka, Maria Tomkowiak i Krystyna Konopacka - Izydor: "Edukacja globalna przez sztukę" - program współpracy z Muzeum - Zamek Górków

 

4.Katarzyna Dobrychłop: Aneks do programu EDUKACJA GLOBALNA PRZEZ SZTUKĘ - Harmonogram na rok 2006/07

 

 

 

 


   
Recenzja programu „Aktywność twórcza dzieci ”  - Izabela Borzymowska

            

Potrzeba wprowadzenia do użytku szkolnego alternatywnych koncepcji edukacyjnych skłania wielu nauczycieli do poszukiwania nowych rozwiązań metodycznych w dziedzinie teatralnej. Kiedy zapoznałam się z propozycją pani Marii Tomkowiak, jej program zatytułowany „Aktywność twórcza dzieci. Program klasy teatralnej z elementami dziennikarstwa, zainteresował mnie do tego stopnia, że postanowiłam wykorzystać tę koncepcję wprowadzając jej założenia do swojej praktyki. 

 

Program ten jest uniwersalny. Wprawdzie przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej, to jednak stwierdzam z przekonaniem, że również może mieć zastosowanie dla innych grup wiekowych oraz w różnych placówkach oświatowo – wychowawczych takich jak świetlica środowiskowa czy dom kultury...           

 

Pani Maria Tomkwiak w sposób syntetyczny zawarła w nim podstawowe wiadomości dotyczące teatru i dziennikarstwa. Ich zdobycie nie jest celem samym w sobie, a sposobem rozwijania aktywności twórczej w różnorodnych dziedzinach. Służy równocześnie realizacji treści programowych zawartych w stosowanych programach przedmiotowych. Jest środkiem integrującym różne dziedziny. Autorka dobrała cele kształcenia i wychowania tak, aby rozwijać wiedzę, umiejętności i postawy uczniów poprzez działalność teatralno - dziennikarską. Cele są zgodne z ogólnymi założeniami Podstawy Programowej opracowanej przez MEN. Dostosowane do nich cele operacyjne wynikają z zainteresowań uczniów oraz potrzeb współczesnej szkoły. Ich realizacja pozwala ukształtować jednostkę twórczą, otwartą, komunikatywną, odważną, ciekawą świata. Nakreślony przez autorkę portret ucznia jest zgodny z ogólnie przyjętymi, społecznie aprobowanymi normami oraz wynika z rozwoju społeczeństwa i postępu cywilizacyjnego.            

 

Szczególnie cenne w tym programie i przydatne w praktyce są zebrane w formie tabeli treści kształcenia i wymagania programowe. Co ważne, są one dostosowane do poziomu poszczególnych klas. Jednocześnie, zgodnie z tendencjami współczesnej dydaktyki, są podzielone na wymagania podstawowe i ponadpodstawowe. Takie rozwiązanie pozwala nauczycielowi na swobodę działania, określa też zakres materiału nie powodując nadmiernego eksploatowania jednych treści kosztem innych. Dzięki ustalonym poziomom umiejętności i kryteriom wymagań łatwiej jest dokonać oceny pracy ucznia. Na uwagę zasługuje fakt, iż w tabeli są też określone metody i formy pracy, sposoby kontroli i oceny osiągnięć oraz ścieżki edukacyjne i przedmioty nauczania, na których może się odbywać realizacja określonych treści.

 

Dla każdego praktyka wielką pomocą będą ciekawe, szczegółowo rozpisane procedury osiągania celów. Ich różnorodność pomoże uniknąć rutyny, wzbogaci warsztat oraz dostarczy pomysłów na ciekawe zajęcia inspirujące uczniów do działania i tworzenia. Zamieszczona w końcowej części lista osiągnięć teatralno - dziennkiarskich absolwenta szkoły zawiera pozytywny obraz i stwarza nadzieję, że ogromny wysiłek włożony w wychowanie młodego pokolenia przyniesie oczekiwane rezultaty.

 

Ten ciekawy program jest godny polecenia nie tylko ze względu na bogactwo praktycznych rozwiązań metodycznych, ale również ze wzglądu na swoją obudowę. Załączone arkusze obserwacyjne, ankiety, kwestionariusze oraz sprawdziany pozwalają na dokonanie wszechstronnej ewaluacji programu. Należy podkreślić wysoki poziom merytoryczny prezentowanej pracy oraz jej walory praktyczne. Na uwagę zasługuje wyrazista, jasno określona struktura, komunikatywny język oraz estetyczna forma wizualna.

 

Uważam, że prezentowany materiał jest nowoczesną, alternatywną koncepcją pracy dydaktyczno - wychowawczej i zasługuje na rozpowszechnienie.  

 

Kliknij, aby zobaczyć program: "Aktywność twórcza dzieci"
 

          

Rola dramy w wychowaniu  - Maria Tomkowiak

 

 

Drama jest sposobem nauczania i wychowania przez odgrywanie ról, uczestniczenie w fikcji dramatycznej oraz wyzwalanie autentycznych przeżyć.

 

        Odgrywanie ról w dramie polega na improwizacji na zadany temat. Oznacza to, że nie znamy przebiegu i zakończenia zdarzeń. Nauczyciel podaje tylko sytuację wyjściową (stawia problem do rozwiązania) i obserwuje przebieg. Uczniowie próbują rozwiązać problem podsuniętymi technikami dramowymi. Aby sprostać zadaniu, nie tylko wykorzystują swoją intuicję, ekspresje, pomysłowość, ale również są zmuszeni do poszukiwania i dzielenia się swoją wiedzą. W ten sposób można rozważać różne sytuacje zaczerpnięte z literatury, z historii albo z życia. Każda dostarcza zarówno elementów dydaktycznych, jak i wychowawczych.

 

         W dramie trzeba „wczuć się w rolę”, a nie „grać”, angażuje człowieka całościowo, jego emocje, intelekt, ciało i wyobraźnię. Dłuższy trening powoduje, że jego uczestnicy stają się bardziej otwarci, spontaniczni, łatwiej podejmują decyzje, rozwiązują problemy życiowe, są aktywni, myślą i działają oryginalnie, są twórczy.

      

       Drama może być aktywizującą metodą prowadzenia lekcji j. polskiego, historii, języków obcych, wychowania społecznego, geografii, środowiska, nawet matematyki. Nie jest teatrem, ponieważ nie ma w niej podziału na aktorów i widzów. Może jednak prowadzić do powstania spektaklu teatralnego, który zostanie zaprezentowany widowni. Rozpoczynamy od dramy, by rozwiązać, np. problem wychowawczy, a następnie, wykorzystujemy pomysły uczniów do opracowania scenariusza przedstawienia teatralnego. 

 

Dlaczego zdecydowałam, uczynić dramę podstawą procesu wychowawczego? 

 

       Drama może pomóc wychowawcy w lepszym poznaniu wychowanków, ich aktualnych problemów. Zapewnia pełny rozwój osobowości i przygotowanie do życia; rozwija ekspresję, postawę twórczą oraz umiejętności komunikowania się z ludźmi. Przygotowuje do życia w społeczeństwie, podejmowania ról rodzinnych i zawodowych, postępowania w trudnych życiowych sytuacjach.   

 

Kliknij, aby zobaczyć program: „WYCHOWANIE PRZEZ DRAMĘ”.

  

 

  

EDUKACJA GLOBALNA PRZEZ SZTUKĘ

 

- informacja na temat programu i jego realizacji - opracowała Maria Tomkowiak

  

Program zatytułowany: „Edukacja globalna przez sztukę” ma na celu zapoznanie uczniów z problemami współczesnego świata, kształtowanie postaw respektujących różnorodność kulturową oraz umiejętność porozumiewania się z ludźmi wywodzącymi się z różnych kultur. Zaadresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych. Niektóre zagadnienia można realizować z dziećmi przedszkolnymi.

Twórcy programu - nauczyciele z dwóch szamotulskich szkół: SP2 i SP3: Mirosław Tomkowiak, Halina Sługocka, Maria Tomkowiak i Krystyna Konopacka - Izydor oraz pracownik Muzeum – Zamek Górków w Szamotułach: Małgorzata Rynarzewska, wskazują na wspólną płaszczyznę działania dla szkół i wielu instytucji kultury regionu szamotulskiego.

 

W ogólnopolskim konkursie w dziedzinie edukacji globalnej ta inicjatywa została uhonorowana I nagrodą w wysokości 3 tys zł, która została przeznaczona na szerzenie edukacji globalnej i działalność artystyczną. Efektem jest szereg imprez i zajęć przeprowadzonych w muzeum, w szkołach i kinie Halszka.  

 

Pomysł kompleksowego ujęcia tematyki edukacji globalnej wziął się z przekonania, iż tylko celowe i zaplanowane działania mogą przynieść wymierne rezultaty w budowaniu nowego społeczeństwa, pozbawionego uprzedzeń, aktywnie działającego na rzecz równości i tolerancji. 
 

Aby tematyka była dla młodych ludzi atrakcyjna, połączono hasła edukacji globalnej z aktywnością twórczą i elementami wiedzy o sztuce. Sztuka jako silny nośnik idei i ekspresyjny środek przemawiający do ludzkich uczuć, emocji i wyobraźni jest niezwykle skutecznym narzędziem w promowaniu pozytywnych postaw wobec problemów globalnych.

Działania zaplanowane zostały na rok. Istnieje możliwość wyboru przez nauczycieli tylko niektórych zadań, dostosowanych do etapu edukacyjnego dzieci i ich potrzeb. Zajęcia są prowadzone cyklicznie w muzeum przez jego pracowników oraz w szkołach przez nauczycieli. Ich tematyka, główne założenia, cele, procedury a także środki dydaktyczne, materiały i narzędzia są uwzględnione w tabeli „Harmonogram zajęć”. Jest to przejrzysta forma prezentacji tematyki i charakteru zaprojektowanych lekcji. Korzystając z tak przygotowanej bazy, łatwo jest przeprowadzić zajęcia bez konieczności przygotowywania dodatkowych materiałów metodycznych.


Program spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony szkół i władz samorządowych, został uwzględniony w planach pracy w wielu szkołach naszej gminy. Do realizacji niektórych przedsięwzięć zadeklarowali się także nauczyciele przedszkoli, grupy emerytów oraz artyści zrzeszeni w klubie ŁYNI.

 


W ramach programu szkoły i muzeum zorganizowały szereg udanych imprez:

 

 

GWIAZDKOWY WERNISAŻ, AUKCJA I WYSTĘPY

19 grudnia 2005 r.  w Muzeum - Zamek Górków zorganizowano SPOTKANIE GWIAZDKOWE I WERNISAŻ prac dzieci uczestniczących w programie „Edukacja globalna przez sztukę”.
W celu zdobycia środków finansowych na pomoc dla dzieci przymusowo pracujących w Afryce odbyła się aukcja stroików świątecznych i innych prac plastycznych a także sprzedaż bransoletek samodzielnie wykonanych przez uczniów. Sprzedawano także opaski LIVE STRONG. Uzyskane podczas wernisażu pieniądze przesłano na fundusz UNICEF.
Spotkanie uatrakcyjniły dziewczęta z SP 2 należące zespołu teatralnego Koszałki – Opałki, które wystawiły spektakl poświęcony tolerancji w rodzinie pt. „Dropsy” oraz dzieci z Przedszkola nr 4, prezentujące ruchową interpretacje kolęd.


SPOTKANIE Z SENIORAMI W MUZEUM

20 stycznia 2006 r. w Muzeum - Zamek Górków miało miejsce niecodzienne wydarzenie: Spotkanie z Seniorami, które zorganizowano w ramach programu „Edukacja globalna przez sztukę”.  Pretekstem był zbliżający się Dzień Babci i Dziadka.
Dzieci przygotowały dla swych bliskich oraz dla zaproszonych gości: emerytowanych nauczycieli oraz osób samotnych, program artystyczny, na który składały się wiersze, układy taneczne i dowcipy. Wręczyły kwiaty własnoręcznie wykonane w muzeum podczas zajęć plastycznych prowadzonych przez p. Małgorzatę Rynarzewską. Po występach w Sali Rycerskiej odbyła się degustacja przygotowanych przez rodziców słodkich pyszności.

W spotkaniu brali udział uczniowie z SP 2 i 3 oraz przedszkolacy z „Janka Wędrowniczka”. Dzieci z przedszkola zostały nagrodzone za twórcze działania podjęte wspólnie z rodzicami. W muzeum można było również obejrzeć wystawę ich prac.

 

DIONIZJE TEATRALNE (kliknij)

21 marca w SP 2 oraz 27 marca 2006 r. w kinie Halszka odbyła się kolejna impreza wynikająca z realizacji programu „EDUKACJA GLOBALNA PRZEZ SZTUKĘ”. Były to Dionizje Teatralne -  impreza z okazji Dnia Teatru, podczas której został podsumowany projekt „Czy Powszechna Deklaracja Praw Człowieka spodobałby się greckim bogom?”. Dzieci z SP2 przygotowały trzy przedstawienia o tematyce mitologicznej. Z edukacją globalną wiąże je sprawa kobiet: „Dlaczego kobiety w starożytności nie miały takich samych praw jak mężczyźni?”. Po spektaklach odbyła się dyskusja na temat praw człowieka w naszych czasach. Imprezę zakończyła biesiada z boskim jadłem, tańce i muzyka. Wszystko w duchu zabawy dionizyjskiej.


ŁAMIEMY STEREOTYPY NA TEMAT KOBIET

W ramach programu „EDUKACJA GLOBALNA PRZEZ SZTUKĘ” zrealizowano projekt opracowany przez p. Adriannę Kionę zatytułowany: „Współczesne kobiety i dziewczęta”. Poświęcony jest on sylwetkom znanych kobiet, które odegrały ważną rolę  we współczesnym świecie. Uczniowie stworzyli model współczesnej kobiety oraz plakat: „Moda – ja i mój ubiór”. W muzeum obejrzeli też wystawę malarstwa p. Małgorzaty Rynarzewskiej, a następnie inspirowani jej obrazami, których tematyka dotyczy kobiet, wykonali prace plastyczne: „KOBIETA WSZPÓŁCZESNA - JAK JĄ WIDZĘ?”


Projekt „SZAMOTUŁY – MIASTO TOLERANCJI”

Projekt na temat tolerancji  w naszym mieście „SZAMOTUŁY - MIASTO TOLERANCJI?” opracowany przez Mirosława Tomkowiaka realizowali uczniowie SP3 i SP2. Ich zadaniem było uzyskanie odpowiedzi na pytanie: „Czy Szamotuły są miastem tolerancji?”. W celu zbadania dziejów naszego miasta pod kątem tolerancji zgromadzili literaturę, przejrzeli strony internetowe oraz umówili się na spotkanie z kustoszem szamotulskiego muzeum.

Drugim kierunkiem badań były współczesne problemy mieszkańców. Uczniowie przeprowadzili ankiety, sondy uliczne i wywiady z mieszkańcami oraz przedstawicielami władz miasta na temat niepełnosprawnych, bezdomnych i obcokrajowców. Wyniki badań porównali z badaniami przeprowadzonymi przez kolegów ze Szkoły Podstawowej nr 2. Okazuje się, że zgromadzone przez naszych badaczy informacje, wskazują, że Szamotuły można uznać miastem tolerancji. Widać to zarówno w historii jak i w stosunku obecnych mieszkańców miasta i jego władz do badanych grup społeczeństwa. 


SPOTKANIE W UMiG

W dniu 15 maja 2006 roku uczniowie klas VI uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielami władz miasta Szamotuły oraz osobami zajmującymi się problemami niepełnosprawnych i bezdomnych. Konferencja odbyła się w sali nr 3 Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły, rozpoczęła się o godz. 14.30. Spotkanie zorganizował p. Henryk Żłobiński - kierownik Wydziału Promocji Miasta. Brał w nim udział zastępca burmistrza p. Wojciech Rabski, pracownicy  UMiG oraz Ośrodka Pomocy Społecznej. Uczniów ciekawiło w jaki sposób Urząd Miasta i Gminy radzi sobie z problemami osób ubogich i niepełnosprawnych mieszkających na terenie miasta i gminy oraz tolerancji  wobec obcokrajowców. 
Zdobyte informacje są bardzo interesujące, niezwykle potrzebne do badań. Niektórzy spośród uczniów dopiero teraz zobaczyli, jak trudne do rozwiązania są problemy, o których rozmawiali.


WIZYTA W ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ

Po spotkaniu w UMiG w towarzystwie p. Żłobińskiego uczniowie udali się autokarem na kolejne spotkanie do Świetlicy Socjoterapeutycznej działającej w Domu Dziecka  przy ulicy Lipowej. Tam poznali siostrę Teresę Brochocką, prowadzącą warsztaty terapeutyczne z osobami niepełnosprawnymi. Przeprowadzili z siostrą wywiad. Rozmowa dotyczyła problemów, z jakimi borykają się jej podopieczni. Następnie oglądali sale, w których prowadzone są zajęcia dla tych osób.
Przeprowadzone tego dnia wywiady i spotkania były bardzo ciekawe. Dały uczniom wiele do myślenia. Ich zdaniem, aby nasze miasto w pełni zasługiwało na miano miasta tolerancji, a jego mieszkańcy byli życzliwsi wobec siebie i radośniejsi, takich spotkań i szczerych rozmów powinno być więcej.


PREZENTACJA Z OKAZJI DNI SZAMOTUŁ

Dotychczasowe efekty pracy wynikające z realizacji programu „Edukacja globalna przez sztukę”, zostały zaprezentowane podczas Dni Szamotuł – 19. maja 2006 r. pod hasłem „Szamotuły - miasto tolerancji”. Impreza odbyła się w kinie Halszka. Organizatorem była SP3, ale prezentowały się wszystkie szamotulskie szkoły.
Można było obejrzeć uczniowskie spektakle teatralne dotyczące problemów globalnych, występy zespołów tanecznych i recytatorów.

Naszą szkołę reprezentował zespół teatralny „Koszałki – Opałki”, który wystąpił w przedstawieniu pt. „Dropsy” oraz dwie grupy taneczne:  kółko taneczne pod kierunkiem p. Violetty Włodarczyk oraz grupa „Szakirki” z klasy Vc pod opieką p. Marii Tomkowiak.


Na korytarzach kina została urządzona wystawa prac tworzonych przez dzieci w muzeum oraz wykonywanych w szkołach pod kierunkiem nauczycieli i zaproszonych do współpracy artystów. Autorzy programu mówili na temat realizacji zadań edukacji globalnej. Pani Maria Tomkowiak podziękowała osobom i instytucjom współpracującym oraz wręczyła p. Katarzynie Szymanek podziękowanie za przeprowadzenie warsztatów plastycznych, podczas których tworzone były plakaty na temat tolerancji, p. Halina Sługocka opowiedziała o zadaniach realizowanych z klasami młodszymi, p. Małgorzata Rynarzewska podziękowała nauczycielom i dyrektorom współpracujących szkół, zachęciła wszystkich do udziału w zajęciach w przyszłym roku. Mówiła też na temat twórczości poświeconej tematyce kobiecej. Dziewczęta z klasy Vc zaprezentowały jej obrazy poruszając się z portretowymi malowidłami w takt tańca bogiń greckich.

 

Swoje dokonania zaprezentowały również inne współpracujące z nami szkoły z terenu miasta i gminy a także popisy uczniowie ze szkoły muzycznej. Towarzysząca występom myśl przewodnia akcentowała wartości ogólnoludzkie, jakimi są tolerancja, sprawiedliwość i równości wobec drugiego człowieka.


Dzięki zorganizowanej imprezie zacieśniły się kontakty między dziećmi. Była to doskonała okazja do promowania działalności szkół. Za pośrednictwem lokalnej prasy zaprezentowano szerszemu gronu efekty pracy dzieci i nauczycieli, zapoznano mieszkańców miasta z tematyką edukacji globalnej oraz problemami społecznymi poruszonymi przy okazji realizacji projektu.


Uczestniczące w spotkaniu osoby doceniły wagę poruszanych zagadnień i dostrzegły pozytywne oddziaływanie tego typu działań środowiskowych na postawy społeczne. Uczniowie realizując zadania projektu, nie tylko sami poznali problemy osób niepełnosprawnych, bezdomnych i obcokrajowców, ale także uświadomili mieszkańcom miasta, ile jest jeszcze do zrobienia w tej dziedzinie. Mieli satysfakcję, że tak wiele osób dowiedziało się o ich badaniach.

 

W otoczeniu eksponatów muzealnych uczniowie SP2 i 3 uczestniczyli w następujących zajęciach zaplanowanych w programie:
 - Sztuka Czarnego Lądu oraz sztuka pogańskich plemion Północy – wykonanie biżuterii  czarnych i białych przodków na podstawie spostrzeżeń dotyczących sztuki afrykańskiej i sztuki Wikingów dokonanych podczas Weekendu Afrykańskiego oraz festynu archeologicznego w Biskupinie zatytułowanego „Wikingowie i ich sąsiedzi”.
-Fatamorgana i ryty naskalne - kompozycja uwzględniająca cechy sztuki afrykańskiej.
-Puszcza afrykańska-kompozycja na dużej powierzchni przedstawiająca florę i faunę Afryki.
-Bałwanek jedzie do Afryki – zajęcia dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych -  prace plastyczne oddające kontrast - klimat Afryki i Europy.
- Guernica  - wezwanie przeciwko wojnie - potępienie przemocy i agresji.
- Przykłady braterstwa w obrazach Gauguina -„Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd idziemy?”- układające się w cykl życia ludzkiego przypomnienie o tym, co nieuchwytne i niezrozumiałe wobec tajemnicy naszego pochodzenia oraz naszej przyszłości.
Ponadto w szkołach nauczyciele prowadzili lekcje na temat:
-Powiedz „NIE” rasizmowi – podczas lekcji dzieci starały się odpowiedzieć na pytania: Skąd się biorą uprzedzenia i stereotypy? Jakie są metody modyfikacji zachowań negatywnych? Szukały przykładów naruszenia praw człowieka we współczesnym świecie; uczyły się, jak stanąć w obronie praw pokrzywdzonego człowieka.
-Plagi współczesnego świata - rasizm, terroryzm, wojny, konflikty w społeczeństwach wielokulturowych; obojętność wobec ludzi niepełnosprawnych; bezrobocie, bieda, ubóstwo – to problemy, którymi zajęli się uczniowie.
-Odpowiedzialność człowieka za świat przyrody – zajęcia przeprowadzone na podstawie wystawy „Sawanna i…” poruszały problem granic ingerencji człowieka w świat przyrody. Kolejnym zagadnieniem była opieka nad zwierzętami domowymi i problemy zwierząt niechcianych, przebywających w schroniskach.

W wyniku przeprowadzonych zajęć zorganizowano pomoc dla przytuliska w Sycynie.


Realizacja programu „EDUKACJA GLOBALNA PRZEZ SZTUKĘ” daje nam dużo satysfakcji. Dzieci chętnie podejmują działania. Zajęcia w muzeum są dla nich wspaniałą przygodą. Wychodzą też z własnymi inicjatywami, np napisały listy do Gazety Szamotulskiej, aby uczulić społeczeństwo na problemy dzieci afrykańskich oraz rozpropagować akcję pomocy. Podejmując coraz to nowe działania dają wyraz swojej wrażliwości na problemy innych ludzi, okazują chęć działania i pomagania.

 

Udostępniamy nasz program z nadzieją, że znajdzie jeszcze wielu realizatorów.

 

 

Program: "Edukacja globalna przez sztukę" - autorzy: Małgorzata Rynarzewska, Mirosław Tomkowiak, Halina Sługocka, Maria Tomkowiak, Krystyna Konopacka - Izydor.

 

Aneks do programu - Harmonogram na rok 2006/07 - autrstwa Katarzyny Dobrychłop

 


 

Galeria zdjęć

 

 Weekend Afrykański:

Image

Image

Image

Image

Image

 

Fatamorgana i ryty naskalne:

Image

Image

Image

Image

 Image

 

Powiedz "NIE" rasizmowi:

Image

 

 

 

 

Zmieniony ( 28.10.2007. )